موفقیت در کدام المپیاد سخت تر است؟

9483 بازدید 43 دیدگاه

با وجود آنکه در تمام رشته های المپیاد کشوری، به دانش آموزان برگزیده تعدادی تقریباً مساوی مدال تعلق میگیرد(حدود 40 مدال یا بیشتر)، طیف آماری شرکت کنندگان بسیار گسترده است؛ برای مثال در المپیاد دانش آموزی سال 1392، رشته زیست شناسی با 41000 شرکت کننده بیشترین و رشته نجوم با تنها 4000 شرکت کننده کمترین آمار شرکت کنندگان را داشته اند.