چرا المپیادی ها میل به ماندن ندارند؟

6750 بازدید 28 دیدگاه

آنهایی که کم و بیش، از دور یا نزدیک با مدال آوران المپیادی آشنایی دارند، احتمالاً همگی معترف به وجود یک ویژگی مشترک بین اکثر المپیادی ها هستند: «عطش برای رفتن».