75 مساله ترکیبیات برای المپیاد ریاضی

4151 بازدید بدون دیدگاه

در ادامه بیش از هفتاد نمونه سوال المپیاد ریاضی در مبحث ترکیبیات آمده است.