کتاب مسائل پیشرفته برای المپیاد شیمی

2608 بازدید 4 دیدگاه

انتشارات خوشخوان، اخیرا به انتشار کتاب “مسائل پیشرفته برای المپیاد شیمی” نوشته آقایان امیرمشیری و ناصری اقدام کرده است.