بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد ملی فیزیک ایران’ در المپیاد ایران:

کلاس های آمادگی المپیاد فیزیک

بدون دیدگاه | 4831 بازدید

المپیادوس مطلع شده که اخیراً دوره جدیدی از کلاس های المپیاد فیزیک، آمادگی المپیاد کشوری سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.