بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد زیست کشوری’ در المپیاد ایران:

منابع المپیاد زیست شناسی

۸ دیدگاه | 15643 بازدید

آقای مدهنی، مشاور ارشد المپیادوس در زمینه زیست شناسی، راهنمایی جامع را برای دانش پژوهان رشته المپیاد زیست شناسی کشوری تهیه کرده اند.