منابع المپیاد زیست شناسی

13133 بازدید 6 دیدگاه

آقای مدهنی، مشاور ارشد المپیادوس در زمینه زیست شناسی، راهنمایی جامع را برای دانش پژوهان رشته المپیاد زیست شناسی کشوری تهیه کرده اند.