المپیاد آزمایشی نجوم (شماره دو)

4204 بازدید 1 دیدگاه

دومین دوره المپیاد آزمایشی نجوم (از سری آزمون های پایگاه تیم سال 2009 المپیاد نجوم) ، عنوان مطلبی است که در این قسمت برای شما در نظر گرفته ایم.