المپیاد آزمایشی شیمی با شرکت شهرهای مختلف

2880 بازدید 6 دیدگاه

وب سایت المپیاد شیمی آیروک، درحال برگزاری اولین مرحله از المپیادهای مجازی خود در رشته المپیاد شیمی می باشد.