بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘المپیاد آزمایشی شیمی حضوری’ در المپیاد ایران:

المپیاد آزمایشی شیمی با شرکت شهرهای مختلف

۶ دیدگاه | 5367 بازدید

وب سایت المپیاد شیمی آیروک، درحال برگزاری اولین مرحله از المپیادهای مجازی خود در رشته المپیاد شیمی می باشد.