آموزش نظریه VSEPR برای المپیاد شیمی

6046 بازدید بدون دیدگاه

نظریه دافعه جفت الکترون های والانس (VSEPR) که از مطالب مهم در مرحله اول و دوم المپیاد شیمی ایران است، تا حد خوبی در این فایل آموزش داده شده است.