بایگانی المپیادوس

نوشته های مربوط به ‘آموزش المپیاد شیمی’ در المپیاد ایران:

آموزش نظریه VSEPR برای المپیاد شیمی

بدون دیدگاه | 8022 بازدید

نظریه دافعه جفت الکترون های والانس (VSEPR) که از مطالب مهم در مرحله اول و دوم المپیاد شیمی ایران است، تا حد خوبی در این فایل آموزش داده شده است.