المپیاد آزمایشی جدول تناوبی

2802 بازدید بدون دیدگاه

مجموعه نمرات این آزمون 96 نمره ،مدت زمان آزمون 100 دقیقه و استفاده از جدول تناوبی ممنوع میباشد.