تماس با ما

4706 بازدید

برای تبلیغات در وب سایت المپیادوس(با ۱۵ تا ۳۰ هزار بازدید ماهانه، منحصرا در زمینه المپیاد) با ما تماس بگیرید.

هزینه نمایش تبلیغات در صفحه اصلی و تمام صفحات(به جز صفحه های مشاوره ها) ماهیانه فقط ۳۰ هزار تومان.

راه های تماس با مدیریت المپیادوس، عبارت است از:

 zamani.nasab@ut.ac.ir  : امور جاری در وب سایت المپیادوس

(فقط پیامک) ۰۹۳۳۷۷۸۳۰۲۰ : شماره تماس با المپیادوس

دیدگاه ها مسدود است