معنی المپیاد

1560 بازدید

لغت نامه دهخدا معنای واژه المپیاد را به این شکل بیان کرده است که در ادامه می خوانیم.

المپیاد: [ اُ ل َ ] مبنای سال شماری یونانیان بود. اینان هر چهار سال یک بار در شهر المپی واقع در پلوپونز گرد می آمدند و مسابقه هایی در همه گونه ورزشها ترتیب میدادند و شخصی که مسابقه را میبرد جایزه گرفته در یونان معروف میشد. و مدت چهارسال میان دو دوره ٔ بازی متوالی را المپیادمینامیدند. بنابراین برای تعیین زمان وقعه ای میگفتند: سال فلان ، المپیاد فلان مثلاً سال دوم المپیاد دهم . در این حساب مبداء تاریخ المپیاد اول بود و نخستین المپیاد تاریخ سال 776 ق .م . و دومی از 392 تا 396 م . بود. سومین سال بیست و ششمین المپیاد برابر با 103 سال پس از تأسیس بازیهای المپیک است . اول کسی که سنوات وقایع را با این تاریخ معین کرد «تی مه ئوس سی سی لی » نام داشت (در حدود 246 ق . م .) بعد از او مورخان دیگر مانند پولی بیوس و دیگران همین ترتیب را متابعت کردند. رجوع به تاریخ ایران باستان ج 1 ص 112 شود.

جالب است همانطور که می بینید ذیل این واژه هیچ اشاره ای به معنای علمی کاربرد آن نشده است.

6