مدال آوران المپیاد زیست سال 1392

7762 بازدید

باشگاه دانش پژوهان اسامی مدال آوران المپیاد دانش آموزی کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۲ را اعلام کرده است. المپیادوس برای این دوستان آرزوی سلامتی و موفقیت در همه عرصه های زندگی را دارد.

ردیف

نام المپیاد

مدال کشوری

نام

نام خانوادگی

استان

شهر

1

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

اﮐﺒﺮي

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

2

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

اﻧﺠﻢ ﺷﻌﺎع

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

3

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

رﺿﺎ

درﯾﺠﺎﻧﯽ

ﯾﺰد

ﯾﺰد

4

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﮐﺎوه

ﺳﺎﻣﻊ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

5

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺳﺮﻓﺮاز ﺧﺒﺎز

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

6

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺴﻌﻮد

ﺳﻬﺮاﺑﯽ اﺻﻞ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

7

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

آﯾﺪا

ﮐﻤﺎﻟﯿﺎن

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

8

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻧﺪا

ﮐﻤﻨﺪي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

9

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

آزادي ﭘﻮرﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

10

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

زﻫﺮا

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

11

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﻬﯽ دﻫﻘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

12

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺎﺟﺪ

ﺑﺤﺮي ﻧﺠﻔﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

13

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻏﺰاﻟﻪ

ﺑﯿﮕﻠﺮي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

14

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻓﺮﺑﺪ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

15

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺑﻬﺰاد

ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ﮔﻮرﺗﺎﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

16

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻫﻤﺎﯾﻮن

زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﯿﻤﻨﺪ

ﯾﺰد

ﯾﺰد

17

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﺮﻓﺎن

ﺳﭙﻬﺮار

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

18

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺮﺿﯿﻪ

ﺷﻔﯿﻊ زاده ﺧﻮﻟﻨﺠﺎﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

19

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﺻﺎدﻗﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

20

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﻓﺮﺷﺒﺎف ﺧﻠﯿﻠﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

21

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ

ﻓﺮﺷﭽﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

22

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻫﯿﺮاد

ﻓﻘﯿﻬﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

23

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺮادي

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

24

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

دﯾﻨﺎ

ﻣﻮﺳﻮي اﺻﻞ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

25

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﯾﻤﺎن

اﺳﺪي

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

26

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﻬﯿﺎر

اﻓﺘﺨﺎر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

27

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺎرﻣﯿﺪا

ﭘﻮر وﻟﯽ ﻃﻼﺗﭙﻪ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

اروﻣﯿﻪ

28

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻗﺪﺳﯿﻪ

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺨﺮ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

29

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ آرش

زرﻧﺸﺎن

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﻨﻨﺪج

30

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺘﯿﻦ

ﺷﯿﺮازي ﻧﯿﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

31

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺿﯿﻒ اﻟﺰﻣﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

32

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ

ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﺴﺒﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

33

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪه ﻏﺰاﻟﻪ

ﻗﻨﺎد ﺟﻌﻔﺮي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

34

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﺎﺑﮏ

ﻗﻮاﻣﯽ ﻻﻫﯿﺠﯽ

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

35

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

36

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

ﻟﻬﺮاﺳﺒﯽ

ﻣﺎزﻧﺪران

آﻣﻞ

37

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ

ﻣﻮﺳﻮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

38

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻣﻮﺳﻮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

39

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ

وﺣﺪاﻧﯽ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳنندج

8