مدال آوران المپیاد زیست سال ۱۳۹۲

۱ مهر ۱۳۹۲|14886 بازدید

باشگاه دانش پژوهان اسامی مدال آوران المپیاد دانش آموزی کشوری زیست شناسی سال ۱۳۹۲ را اعلام کرده است. المپیادوس برای این دوستان آرزوی سلامتی و موفقیت در همه عرصه های زندگی را دارد.

ردیف

نام المپیاد

مدال کشوری

نام

نام خانوادگی

استان

شهر

۱

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

اﮐﺒﺮی

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۲

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

اﻧﺠﻢ ﺷﻌﺎع

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

۳

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

رﺿﺎ

درﯾﺠﺎﻧﯽ

ﯾﺰد

ﯾﺰد

۴

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﮐﺎوه

ﺳﺎﻣﻊ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۵

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺳﺮﻓﺮاز ﺧﺒﺎز

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۶

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺴﻌﻮد

ﺳﻬﺮاﺑﯽ اﺻﻞ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۷

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

آﯾﺪا

ﮐﻤﺎﻟﯿﺎن

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۸

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻃﻼ

ﻧﺪا

ﮐﻤﻨﺪی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۹

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

آزادی ﭘﻮرﻗﻬﺴﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

۱۰

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

زﻫﺮا

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۱

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

اﻟﻬﯽ دﻫﻘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۲

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺎﺟﺪ

ﺑﺤﺮی ﻧﺠﻔﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۱۳

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻏﺰاﻟﻪ

ﺑﯿﮕﻠﺮی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۱۴

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻓﺮﺑﺪ

ﺗﺮﮐﻤﻨﺪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۵

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺑﻬﺰاد

ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن ﮔﻮرﺗﺎﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۱۶

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻫﻤﺎﯾﻮن

زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻨﯽ ﻣﯿﻤﻨﺪ

ﯾﺰد

ﯾﺰد

۱۷

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﺮﻓﺎن

ﺳﭙﻬﺮار

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۱۸

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺮﺿﯿﻪ

ﺷﻔﯿﻊ زاده ﺧﻮﻟﻨﺠﺎﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۱۹

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﺻﺎدﻗﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۲۰

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﻓﺮﺷﺒﺎف ﺧﻠﯿﻠﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۲۱

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ

ﻓﺮﺷﭽﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۲۲

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻫﯿﺮاد

ﻓﻘﯿﻬﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۳

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺮادی

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۲۴

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻘﺮه

دﯾﻨﺎ

ﻣﻮﺳﻮی اﺻﻞ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۵

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﯾﻤﺎن

اﺳﺪی

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

۲۶

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﻬﯿﺎر

اﻓﺘﺨﺎر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۷

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺎرﻣﯿﺪا

ﭘﻮر وﻟﯽ ﻃﻼﺗﭙﻪ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

اروﻣﯿﻪ

۲۸

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻗﺪﺳﯿﻪ

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺨﺮ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۲۹

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ آرش

زرﻧﺸﺎن

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﻨﻨﺪج

۳۰

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺘﯿﻦ

ﺷﯿﺮازی ﻧﯿﺎ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۳۱

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺿﯿﻒ اﻟﺰﻣﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۲

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ

ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ﮐﺴﺒﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۳

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪه ﻏﺰاﻟﻪ

ﻗﻨﺎد ﺟﻌﻔﺮی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۳۴

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﺎﺑﮏ

ﻗﻮاﻣﯽ ﻻﻫﯿﺠﯽ

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

۳۵

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۳۶

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ

ﻟﻬﺮاﺳﺒﯽ

ﻣﺎزﻧﺪران

آﻣﻞ

۳۷

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ

ﻣﻮﺳﻮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۸

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪه ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻣﻮﺳﻮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۹

زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ

وﺣﺪاﻧﯽ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳنندج


 1. كوثر
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ در ۱۶:۱۳ | #1

  ایول اقا مسعود خیلی عالیه
  ایشالله یه روزی هم ماطلا میگیریم دمت گرم

  نوشته شده
 2. امیرحسین
  ۱ بهمن ۱۳۹۳ در ۲۳:۰۳ | #2

  پرچم مشهد همشه بالاست

  نوشته شده
 3. علی شنداباد
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۳ در ۱۸:۳۵ | #3

  اینایی که طلا آوردن یعنی به همه سوالا پاسخ دادن ؟

  نوشته شده
 4. فرطوس زارعی
  ۲۳ دی ۱۳۹۲ در ۲۱:۲۶ | #4

  این کیه بجا نام من نظر داده .عجب آدمایی

  نوشته شده
 5. دختر کردستان
  ۲۲ دی ۱۳۹۲ در ۰۱:۳۳ | #5

  درود بر آرش زرنشان و امیر محمد وحدانی

  نوشته شده
 6. فرطوس زارعی
  ۱۲ مهر ۱۳۹۲ در ۱۲:۰۲ | #6

  درود بر آرش زرنشان و امیر محمد وحدانی

  نوشته شده
 7. سحر
  ۶ مهر ۱۳۹۲ در ۱۶:۰۹ | #7

  واااای، چه عجب یزدیا اینجا رتبه آوردن، داشتم ناامید میشدما… دمشون گرم

  نوشته شده
 8. سحر
  ۶ مهر ۱۳۹۲ در ۱۶:۰۷ | #8

  @حسام
  چقد خوب!!!!

  نوشته شده
 9. ب تو چ
  ۵ مهر ۱۳۹۲ در ۲۳:۰۳ | #9

  دلم خنک شد آقای حسام!!!

  نوشته شده
 10. حسام
  ۵ مهر ۱۳۹۲ در ۱۸:۲۴ | #10

  واقعا جای تاسفه که نهرانی ها طلا ندارن

  نوشته شده


5 × = 20