اگر در مرحله دوم پذیرفته نشوید

10116 بازدید

فرض کنید -خدای ناکرده- پس از این همه تلاش و مطالعه، در مرحله دوم المپیاد پذیرفته نشوید.

آنچه به دست آورده اید
آنچه از دست داده اید
 قوی تر شدن در رشته موردنظر و کمک غیرمستقیم به کنکور
 افتخارآفرینی در حد قبولی در مرحله اول
 شانس کنکوری شدن
 زمان نسبتاً زیادی برای مطالعه کنکور و امتحانات نهایی
سرخوردگی و یا خجالت زدگی پیش اطرافیان
شانس المپیادی بودن

فکر می کنید عکس العمل تان به این قضیه چه باشد؟

آیا از راهی که آمده اید، پشیمان خواهید شد؟ 

در آن شرایط چه احساسی خواهید داشت؟

32
  
دسته هاعمومی برچسب ها: