مدال آوران المپیاد کامپیوتر سال 1392

3612 بازدید

بنا بر اطلاعیه باشگاه دانش پژوهان جوان، نفرات برتر المپیاد کشوری کامپیوتر سال 1392 معرفی شده اند. وب سایت المپیادوس این موفقیت را به این عزیزان تبریک و دست مریزاد می گوید.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮري

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

1

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

اﻣﯿﺮ ﻣﺤﺴﻦ

آﻫﻨﭽﯽ ﻣﺮﮐﺰ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

2

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد

ﺣﺎﺟﯽ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ

ﻣﺮﮐﺰي

اراك

3

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﺧﺸﺨﺎﺷﯽ ﻣﻘﺪم

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

4

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

اﯾﻠﯿﺎد

رﻣﻀﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

5

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ

ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

6

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

ﻣﺠﺘﺒﯽ

ﻓﯿﺎض ﺑﺨﺶ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

7

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

ﻣﻬﺮداد

ﻣﯿﺮي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

8

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ

ﻧﻔﺮ

ﻫﻤﺪان

ﻫﻤﺪان

9

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

راﻣﺘﯿﻦ

ﺑﯿﺮاﻣﯽ اﻓﺸﺎر

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

10

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﭘﺎرﺳﺎ

ﭘﺮدل

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

11

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

آرش

ﭘﻮرداﻣﻐﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

12

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي

ﺟﻬﺎن آرا

ﯾﺰد

ﯾﺰد

13

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﺷﺮوﯾﻦ

ﺧﺴﺘﻮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

14

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

زارع ﺷﺤﻨﻪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

15

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻬﯿﻞ

ﺷﯿﺒﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

16

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ

ﻋﺒﯿﺮي

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

17

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﺴﻦ

ﻓﺮدوﺳﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

18

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

آرﻣﺎن

ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

19

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮ ﮐﯿﻮان

ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ

 

 

20

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﺳﭙﻬﺮ

ﻣﻮﺳﻮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

21

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﭘﻮﯾﺎ

ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

22

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻧﺼﺮي ﻋﺒﺲ آﺑﺎد

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

23

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

وزواﯾﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

24

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﻧﻘﺮه

ﺣﺴﯿﻦ

ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻣﻘﺪم

ﻣﺎزﻧﺪران

آﻣﻞ

25

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻧﻮﯾﺪ

اﻓﺘﺨﺎر اردﺑﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

26

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺣﻨﺎﻧﻪ

اﮐﺮﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

27

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

اﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

28

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

آﺑﺘﯿﻦ

ﺑﺎﻃﻨﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

29

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ

ﭘﻮرﻧﻘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

30

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﯿﻤﺎن

ﺟﺒﺎرزاده ﮔﻨﺠﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

31

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﺧﺪاﯾﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

32

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

رﺿﺎ

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

33

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ

ﺳﯿﻤﯿﻦ ﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

34

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﻬﺮان

ﺷﺎﮐﺮي ﻧﻮا

ﻣﺎزﻧﺪران

آﻣﻞ

35

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺣﺎﻣﺪ

ﺷﯿﺮزاد

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺑﻨﺎب

36

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﭙﻬﺮ

ﺷﯿﺮﻋﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

37

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﯿﺎﻧﻮش

ﻋﺒﺎﺳﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

38

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪه آرزو

ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

39

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﺮﺟﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

40

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺮرﺿﺎ

ﻣﺰﯾﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

41

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

اﯾﻤﺎن

ﻣﻠﮑﺎن زاده

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻗﺰوﯾﻦ

42

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺪرام

ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

43

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻤﺎداﻟﺪﯾﻦ

ﻫﺪاﯾﺘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

44

ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻓﺮﺑﺪ

ﯾﺎدﮔﺎرﯾﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

10