مدال آوران المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

۱ مهر ۱۳۹۲|5938 بازدید

باشگاه دانش پژوهان جوان، به عنوان متصدی برگزاری المپیاد کشوری در ایران، فهرست قطعی برگزیدگان المپیاد کشوری سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد. المپیادوس به این عزیزان تبریک و خسته نباشید می گوید.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮری

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

۱

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

اﻣﯿﺮرﺿﺎ

اﺳﺪزاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﺳﻬﯿﻞ

اﻧﺼﺎرﯾﺎن

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۳

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﯾﺰدان

ﺑﺎﺑﺎزاده ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﮐﯿﻬﺎن

ﺑﻬﺪﯾﻦ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۵

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

ﺣﺴﻦ ﭘﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﮐﺎﺷﻤﺮ

۶

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﺷﺮوﯾﻦ

ﺣﮑﯿﻤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۷

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

زﯾﻨﺎﻟﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۸

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

دارﯾﻮش

ﺷﺎﻫﯿﻦ راد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۹

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻋﻠﻮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۰

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺤﯿﻦ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۱

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻧﺒﯽ زاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۲

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﺳﭙﻬﺮ

آرﯾﻦ ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۳

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﺟﺎوﯾﺪی

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

۱۴

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﭘﺎرﺳﺎ

ﺟﻮﻻﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۵

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﻓﺮﯾﺪ

ﺳﺮوش

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۱۶

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻋﺮﻓﺎن

ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۷

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﻓﺘﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۸

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۹

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﯾﺰدان

ﻧﺎدرزاده اردﺑﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۰

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

آرﻣﺎن

وﺛﯿﻖ زاده اﻧﺼﺎری

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۲۱

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﻨﺎ

آﺷﻮری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۲

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

اﯾﻠﯿﺎ

ارﺑﺎﺑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۳

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ارﺟﻤﻨﺪ ﺷﮑﻮدی

ﻣﺎزﻧﺪران

ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ

۲۴

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ

اﺳﺪی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۲۵

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ

اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۶

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

اﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎوﯾﺪ اوﻏﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۷

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺑﯽ ﻧﯿﺎز

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۸

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺮﯾﻢ

ﺗﺠﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۹

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺎوش

ﺗﻔﮑﺮی

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۳۰

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﭼﮕﯿﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۱

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﻦ

ﺣﺒﯿﺒﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۲

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﻌﯿﺪ

ﺣﺠﺘﯽ ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۳

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﻨﺎ

رادﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۴

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺗﺎرا

رادوﻧﺪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۵

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ آرﯾﻦ

ﺷﺎﻫﻨﮕﯿﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۶

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺮﯾﺴﺎ

ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۳۷

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﯿﻮا

ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر ﻟﯿﻨﺪی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۸

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻟﻌﯿﺎ

ﻗﺪﺳﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۳۹

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

زاوش

ﻣﺘﺤﺪه

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۰

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﻣﻨﺼﻮری ﻃﻬﺮاﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۴۱

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺠﺘﺒﯽ

ﻧﺼﺮت ﻟﻮ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۴۲

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻧﺴﺘﺮن

ﻧﻮﯾﺪ ﻣﻘﺪم

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان

ﺷﻬﺮری

۴۳

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ

ﻫﺎدﯾﺎن اﻣﺮﺋﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۴

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺮﯾﻢ

ﻫﻮﺷﯿﺎری

ﻣﺎزﻧﺪران

ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ

۴۵

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﻮرﻧﺎ

وﺛﻮق ﺧﺴﺮوی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۶

ﻧﺠﻮم

دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر

اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪ

اژﯾﻪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان


 1. فرسادکیا
  ۲۵ آبان ۱۳۹۲ در ۲۱:۱۲ | #1

  اولا به اصفهانی های عزیزتبریک میگم.واقعاسرافرازمون کردید.
  دوما به استادکلاس آمادگی برای المپیادم تبریک میگم.

  نوشته شده
 2. سمیرا
  ۱۳ آبان ۱۳۹۲ در ۲۰:۳۸ | #2

  با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما عزیزان به ویژه پسر دایی عزیزم

  نوشته شده
 3. boshra
  ۸ آبان ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۷ | #3

  افرین
  با ارزوی موفقیت و سلامتی

  نوشته شده
 4. ساحل
  ۸ آبان ۱۳۹۲ در ۲۲:۰۵ | #4

  بسیار عالى،خسته نباشن، به امید افتخارات بیش تر

  نوشته شده
 5. محسن
  ۱۰ مهر ۱۳۹۲ در ۱۵:۰۴ | #5

  خسته نباشید و آفرین می گویم به همه نخبگان

  نوشته شده


1 − 1 =