مدال آوران المپیاد نجوم سال 1392

3436 بازدید

باشگاه دانش پژوهان جوان، به عنوان متصدی برگزاری المپیاد کشوری در ایران، فهرست قطعی برگزیدگان المپیاد کشوری سال 1392 را اعلام کرد. المپیادوس به این عزیزان تبریک و خسته نباشید می گوید.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮري

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

1

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

اﻣﯿﺮرﺿﺎ

اﺳﺪزاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

2

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﺳﻬﯿﻞ

اﻧﺼﺎرﯾﺎن

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

3

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﯾﺰدان

ﺑﺎﺑﺎزاده ﻣﻘﺼﻮدﻟﻮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

4

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﮐﯿﻬﺎن

ﺑﻬﺪﯾﻦ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

5

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

ﺣﺴﻦ ﭘﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﮐﺎﺷﻤﺮ

6

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﺷﺮوﯾﻦ

ﺣﮑﯿﻤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

7

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

زﯾﻨﺎﻟﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

8

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

دارﯾﻮش

ﺷﺎﻫﯿﻦ راد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

9

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻋﻠﻮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

10

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ

ﻣﺤﯿﻦ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

11

ﻧﺠﻮم

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ

ﻧﺒﯽ زاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

12

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﺳﭙﻬﺮ

آرﯾﻦ ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

13

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﺟﺎوﯾﺪي

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

14

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﭘﺎرﺳﺎ

ﺟﻮﻻﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

15

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﻓﺮﯾﺪ

ﺳﺮوش

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

16

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻋﺮﻓﺎن

ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

17

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﻓﺘﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

18

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﺤﻤﺪي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

19

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

ﯾﺰدان

ﻧﺎدرزاده اردﺑﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

20

ﻧﺠﻮم

ﻧﻘﺮه

آرﻣﺎن

وﺛﯿﻖ زاده اﻧﺼﺎري

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

21

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﻨﺎ

آﺷﻮري

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

22

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

اﯾﻠﯿﺎ

ارﺑﺎﺑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

23

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ارﺟﻤﻨﺪ ﺷﮑﻮدي

ﻣﺎزﻧﺪران

ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ

24

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ

اﺳﺪي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

25

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ

اﺳﻼﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

26

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

اﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎوﯾﺪ اوﻏﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

27

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺑﯽ ﻧﯿﺎز

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

28

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺮﯾﻢ

ﺗﺠﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

29

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺎوش

ﺗﻔﮑﺮي

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

30

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﭼﮕﯿﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

31

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﻦ

ﺣﺒﯿﺒﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

32

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﻌﯿﺪ

ﺣﺠﺘﯽ ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

33

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﻨﺎ

رادﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

34

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺗﺎرا

رادوﻧﺪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

35

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ آرﯾﻦ

ﺷﺎﻫﻨﮕﯿﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

36

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺮﯾﺴﺎ

ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮر

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

37

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﯿﻮا

ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر ﻟﯿﻨﺪي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

38

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻟﻌﯿﺎ

ﻗﺪﺳﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

39

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

زاوش

ﻣﺘﺤﺪه

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

40

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﻣﻨﺼﻮري ﻃﻬﺮاﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

41

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺠﺘﺒﯽ

ﻧﺼﺮت ﻟﻮ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

42

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻧﺴﺘﺮن

ﻧﻮﯾﺪ ﻣﻘﺪم

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان

ﺷﻬﺮري

43

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ

ﻫﺎدﯾﺎن اﻣﺮﺋﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

44

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺮﯾﻢ

ﻫﻮﺷﯿﺎري

ﻣﺎزﻧﺪران

ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ

45

ﻧﺠﻮم

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﻮرﻧﺎ

وﺛﻮق ﺧﺴﺮوي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

46

ﻧﺠﻮم

دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر

اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪ

اژﯾﻪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

14