مدال آوران المپیاد فیزیک سال 1392

4091 بازدید

باشگاه دانش پژوهان فهرست نهایی برندگان مدال المپیاد کشوری فیزیک سال تحصیلی 1392-1391 را اعلام نمود. المپیادوس برای این نخبگان کشور آرزوی موفقیت در تمامی دوران های زندگی را دارا می باشد.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮري

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

1

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﺣﺴﯿﻦ

ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

2

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

اﻣﯿﺮ

ﺑﺼﯿﺮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

3

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ اﯾﻤﺎن

ﺣﺴﯿﻨﯽ زوارﮐﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

4

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ارﺷﺎن

ﺧﺎﻧﯽ ﻓﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

5

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

اﻣﯿﺮ

ﻓﺘﺢ اﻋﻈﻢ

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

6

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﮐﯿﺎرش

ﮐﺴﺎﯾﯿﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

7

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﭘﺮﻧﯿﺎن

ﮐﺴﺮاﯾﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

8

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

9

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﮐﯿﺎرش

ﻧﺎدري

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

10

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

وﻓﺎﯾﯽ ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

11

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎن

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

12

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﭘﺪرام

اﮐﺒﺮﯾﺎن ﺳﺎروي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

13

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﯿﺎر

اﻣﺎﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

14

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ

ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن ﻟﻤﺮاﺳﮑﯽ

ﻣﺎزﻧﺪران

ﺑﻬﺸﻬﺮ

15

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﺗﺮك

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

16

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﺴﻦ

رﺣﯿﻤﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

17

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻬﺮاب

ﺳﻤﯿﻊ زاده

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

18

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﺠﺎد

ﺷﺎه ﻣﯿﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

19

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﻃﻪ ﺋﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

20

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻃﯿﻨﺘﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

21

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺒﯿﻦ

ﻋﺼﺮي

ﻣﺎزﻧﺪران

ﺑﺎﺑﻞ

22

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺪ

ﻋﻠﯽ ﻏﻼﻣﯽ اﺳﮑﻮﺋﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

23

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﻗﺎﺳﻢ زاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

24

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﺒﺤﺎن

ﻗﻨﺒﺮي

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

25

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﻨﺎ

ﮐﺎﻇﻤﯽ رﻧﺠﺒﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

26

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎن

ﮐﺸﻔﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

27

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﮐﯿﺎن

ﮔﻠﺒﺎﻏﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

28

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ

ﻣﺤﺪﺛﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

29

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻣﺮادي ﮐﻼرده

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

30

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺮاج

ﻫﺎﺷﻤﯽ زاده ﻋﻘﺪاء

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

31

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﺎرا

ﺑﺎﻗﺮي

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

32

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺣﺴﯿﻦ

ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎدي

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

33

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺪ

ﺗﻮﮐﻞ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

34

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺮﯾﺴﺎ

رﺿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

35

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

رﺿﻮاﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

36

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

دارﯾﻮش

ﺷﺎﻫﯿﻦ راد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

37

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻟﻬﻪ ﺳﺎدات

ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺑﺠﻨﻮرد

38

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﺷﯿﺮازي ﻣﻮﮔﻮﯾﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

39

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﺎﻣﯿﺎر

ﻋﺴﮕﺮي

زﻧﺠﺎن

اﺑﻬﺮ

40

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

اﺣﺴﺎن

ﻣﻘﺼﻮدي ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﮑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

41

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ

ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

11