مدال آوران المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۲

۱ مهر ۱۳۹۲|6647 بازدید

باشگاه دانش پژوهان فهرست نهایی برندگان مدال المپیاد کشوری فیزیک سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ را اعلام نمود. المپیادوس برای این نخبگان کشور آرزوی موفقیت در تمامی دوران های زندگی را دارا می باشد.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮری

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

۱

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﺣﺴﯿﻦ

ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

اﻣﯿﺮ

ﺑﺼﯿﺮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ اﯾﻤﺎن

ﺣﺴﯿﻨﯽ زوارﮐﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ارﺷﺎن

ﺧﺎﻧﯽ ﻓﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۵

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

اﻣﯿﺮ

ﻓﺘﺢ اﻋﻈﻢ

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۶

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﮐﯿﺎرش

ﮐﺴﺎﯾﯿﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۷

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﭘﺮﻧﯿﺎن

ﮐﺴﺮاﯾﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۸

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۹

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﮐﯿﺎرش

ﻧﺎدری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۰

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق

وﻓﺎﯾﯽ ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۱

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺤﺎن

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۲

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﭘﺪرام

اﮐﺒﺮﯾﺎن ﺳﺎروی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۳

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﻬﯿﺎر

اﻣﺎﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۴

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ

ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن ﻟﻤﺮاﺳﮑﯽ

ﻣﺎزﻧﺪران

ﺑﻬﺸﻬﺮ

۱۵

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺣﺎﺟﯽ ﻣﻼﻋﻠﯽ ﺗﺮک

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۶

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﺴﻦ

رﺣﯿﻤﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۱۷

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻬﺮاب

ﺳﻤﯿﻊ زاده

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۱۸

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﺠﺎد

ﺷﺎه ﻣﯿﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۹

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﻃﻪ ﺋﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۰

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻃﯿﻨﺘﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۲۱

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺒﯿﻦ

ﻋﺼﺮی

ﻣﺎزﻧﺪران

ﺑﺎﺑﻞ

۲۲

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺪ

ﻋﻠﯽ ﻏﻼﻣﯽ اﺳﮑﻮﺋﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۲۳

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ

ﻗﺎﺳﻢ زاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۴

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﺒﺤﺎن

ﻗﻨﺒﺮی

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۲۵

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﻨﺎ

ﮐﺎﻇﻤﯽ رﻧﺠﺒﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۶

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎن

ﮐﺸﻔﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۷

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﮐﯿﺎن

ﮔﻠﺒﺎﻏﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۸

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ

ﻣﺤﺪﺛﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۲۹

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﻣﺮادی ﮐﻼرده

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

۳۰

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﻌﺮاج

ﻫﺎﺷﻤﯽ زاده ﻋﻘﺪاء

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۱

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﺎرا

ﺑﺎﻗﺮی

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس

۳۲

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺣﺴﯿﻦ

ﺑﻬﻤﻦ آﺑﺎدی

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۳۳

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺪ

ﺗﻮﮐﻞ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۳۴

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺮﯾﺴﺎ

رﺿﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﺮودی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۵

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

رﺿﻮاﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۶

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

دارﯾﻮش

ﺷﺎﻫﯿﻦ راد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۷

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻟﻬﻪ ﺳﺎدات

ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺑﺠﻨﻮرد

۳۸

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﺷﯿﺮازی ﻣﻮﮔﻮﯾﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۹

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﺎﻣﯿﺎر

ﻋﺴﮕﺮی

زﻧﺠﺎن

اﺑﻬﺮ

۴۰

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

اﺣﺴﺎن

ﻣﻘﺼﻮدی ﻧﯿﺴﺘﺎﻧﮑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۱

ﻓﯿﺰﯾﮏ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ

ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان× 2 = 12