مدال آوران المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

۱ مهر ۱۳۹۲|7366 بازدید

معاونت دانش پژوهان جوان طی یک اطلاعیه اسامی برندگان مدال در المپیاد کشوری شیمی سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد. برای این دوستان آرزوی موفقیت در تمامی عرصه های زندگی را داریم.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮری

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

۱

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎرﺳﺎ

ﺟﺒﺎری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﯿﻦ

ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﺣﺴﯿﻦ

ﺧﺎدم ﺻﺪاﻗﺖ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﺳﻬﯿﻞ

ﺧﻠﺠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۵

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن

ﺷﺎﭘﻮرﮔﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۶

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

اﯾﻤﺎن

ﻓﺮوﻏﻤﻨﺪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۷

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎد

ﻣﺮادی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۸

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ

ﻣﺮﺟﺎﻧﻤﻬﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۹

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

آرﻣﺎن

آی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۰

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﻬﺘﺎب

اﺑﻄﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۱

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

اﯾﻤﺎن

اﺣﻤﺪ آﺑﺎدی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﺳﺒﺰوار

۱۲

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻏﺰاﻟﻪ

ﭘﻮر ﻋﻠﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۱۳

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻌﯿﺪ

ﺣﺪادان

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۱۴

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

آﻓﺮﯾﻦ

ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان

ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ

۱۵

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺘﯿﻦ

ﺧﺴﺮوی ﻟﺮﮔﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۶

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﭘﻮرﯾﺎ

رﺷﯿﺪی راد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۷

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ

ﻃﺎﻫﺮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۸

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﻘﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۹

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺻﺎﻟﺢ

ﻓﯿﺎض

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۲۰

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻬﻨﺪ

ﻣﻠﮑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۱

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎد

ﻣﻠﮑﯽ ﻫﺎوﺳﺘﯿﻦ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان

ﺷﻬﺮری

۲۲

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻌﯿﺪ

ﻣﻮﯾﺪ ﭘﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۲۳

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ

ﻧﺠﻔﯽ

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

۲۴

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﻫﺎدی ﻟﻮﺋﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۵

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻬﻨﺪ

وﮐﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۶

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﺮوش

اﺣﻤﺪی ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

اﺳﻔﺮاﯾﻦ

۲۷

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

اﺳﺪی ﻻری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۸

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﯿﺎ

اﯾﺮان دوﺳﺖ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﻨﻨﺪج

۲۹

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﻬﺮان

ﺟﺎﺑﺮی ﻧﮋاد ﻃﺴﻮج

اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۳۰

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺪرام

ﺣﺎج اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۱

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪ

ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﻨﻨﺪج

۳۲

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﺎرا

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۳۳

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻄﯿﻪ

ﺣﻤﯿﺪی زاده

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻗﺰوﯾﻦ

۳۴

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﯿﺪا

ﺧﺠﯿﺮ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۳۵

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻧﮕﺎر

رزاﻗﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۳۶

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻟﯿﻼ

رﺿﺎﺋﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان

ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ

۳۷

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﺷﯿﺨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۸

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﺴﺮی

ﻋﯿﺪی ﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۹

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

زﻫﺮا

ﻣﺮوی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۴۰

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

آرﯾﺎن

ﻣﻠﮑﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۱

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻟﻬﻪ

ﻧﻮروزی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۲

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﺳﭙﻬﺮ

ﻧﯿﺮی ﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان


جزوه جامع المپیاد شیمی

المپیاد تعیین سطح شیمی


 1. ریحانه
  ۲۳ مهر ۱۳۹۲ در ۲۱:۴۲ | #1

  دارم عصبانی میشما

  نوشته شده
 2. سحر
  ۱۴ مهر ۱۳۹۲ در ۱۴:۴۷ | #2

  من سوال پرسیدما!!نمیشه نوع مدرسه هاشون رو هم بذارید ببینیم چی به چیه؟

  نوشته شده
 3. سیده زهرا
  ۱۱ مهر ۱۳۹۲ در ۱۹:۴۹ | #3

  آره البته این فقط یه بخش کوچیکیه از “بی عدالتی تو آموزش پرورش”…واقعا که…خدایا

  نوشته شده
 4. آریانا
  ۶ مهر ۱۳۹۲ در ۲۳:۱۲ | #4

  نه دوما ۴ تا بودن یک نقره ۳ برنز از پارسالی ها فاطمه شکوهی و یونس قریشی مرحله ۲ قبول نشدن

  نوشته شده
 5. سحر
  ۶ مهر ۱۳۹۲ در ۱۶:۲۳ | #5

  میشه نوع مدرسه شون رو هم بگید؟ حتما طلاها یا علامه حلی هستن یا انرژی اتمی یا سلام. بقیشون چی؟

  نوشته شده
 6. سحر
  ۶ مهر ۱۳۹۲ در ۱۶:۰۵ | #6

  @حسام
  کجاش خوبه؟؟؟ بی انصافیه خداییش

  نوشته شده
 7. حسام
  ۵ مهر ۱۳۹۲ در ۱۸:۱۹ | #7
 8. م.محمدی
  ۴ مهر ۱۳۹۲ در ۰۱:۱۰ | #8

  @امیر
  اره دومی هم بینشون هست
  دومهایی هم که پارسال قبول شده بودن هستن فکر کنم همشون بجز فاطمه قبول شدن دوباره امسال
  توکلتون به خدا باشه
  رو المپیاد اصلا حساب باز نکنید
  ما کردیم و الان وضعمون اینه…. (کل مازندران رو میگم)
  بازم خداروشکر
  موفق باشیم

  نوشته شده
 9. سحر
  ۳ مهر ۱۳۹۲ در ۱۸:۰۰ | #9

  از ۴۲ نفر ۲۴ تاشون تهرانی هستن، چقد بد، آخرش من دق میکنم از دست این عدالت آموزشی …

  نوشته شده
 10. امير
  ۲ مهر ۱۳۹۲ در ۲۱:۰۰ | #10

  سلام
  لطفا بگین هرکدومشمون سال چندمین؟
  واسه همه ی ما المپیاد شیمی ها خیلی مهمه که بدونیم که سال دومی هم بینشون بوده یانه؟(چون اگه باشه باید تلاشمون رو بیشتر کنیم تا شاید سال دیگه بهشون برسیم)

  نوشته شده
 11. م.محمدی
  ۲ مهر ۱۳۹۲ در ۲۰:۵۰ | #11

  چقدر جای بعضی اسم ها خالیه!
  چقدر جای بعضی شهر ها و استان ها خالیه!
  مگه نه؟
  شبی که لیست مدال ها رو دیدم تا صبح خوابم نبرد!
  وقتی فهمیدم خودم قبول نشدم ناراحت شدم ولی فقط برا خودم. ولی وقتی لیست مدال ها رو دیدم خیلی خیلیییی ناراحت شدم! چون این بار برا کشورم ناراحت بودم! نه خودم! برای میلیون ها نفر ناراحت شدم!
  واقعا جای تاسف داره!

  نوشته شده


8 − = 6