مدال آوران المپیاد شیمی سال 1392

5444 بازدید

معاونت دانش پژوهان جوان طی یک اطلاعیه اسامی برندگان مدال در المپیاد کشوری شیمی سال 1392 را اعلام کرد. برای این دوستان آرزوی موفقیت در تمامی عرصه های زندگی را داریم.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮري

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

1

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺎرﺳﺎ

ﺟﺒﺎري

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

2

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﯿﻦ

ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

3

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﺣﺴﯿﻦ

ﺧﺎدم ﺻﺪاﻗﺖ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

4

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﺳﻬﯿﻞ

ﺧﻠﺠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

5

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ اﺣﺴﺎن

ﺷﺎﭘﻮرﮔﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

6

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

اﯾﻤﺎن

ﻓﺮوﻏﻤﻨﺪ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

7

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎد

ﻣﺮادي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

8

ﺷﯿﻤﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ رﺿﺎ

ﻣﺮﺟﺎﻧﻤﻬﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

9

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

آرﻣﺎن

آي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

10

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﻬﺘﺎب

اﺑﻄﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

11

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

اﯾﻤﺎن

اﺣﻤﺪ آﺑﺎدي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﺳﺒﺰوار

12

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻏﺰاﻟﻪ

ﭘﻮر ﻋﻠﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

13

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻌﯿﺪ

ﺣﺪادان

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

14

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

آﻓﺮﯾﻦ

ﺣﻖ ﭘﺮﺳﺖ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان

ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ

15

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺘﯿﻦ

ﺧﺴﺮوي ﻟﺮﮔﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

16

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﭘﻮرﯾﺎ

رﺷﯿﺪي راد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

17

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ

ﻃﺎﻫﺮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

18

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﻋﻘﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

19

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺻﺎﻟﺢ

ﻓﯿﺎض

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

20

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻬﻨﺪ

ﻣﻠﮑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

21

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺠﺎد

ﻣﻠﮑﯽ ﻫﺎوﺳﺘﯿﻦ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان

ﺷﻬﺮري

22

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻌﯿﺪ

ﻣﻮﯾﺪ ﭘﻮر

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

23

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

آﻧﺎﻫﯿﺘﺎ

ﻧﺠﻔﯽ

ﮔﯿﻼن

رﺷﺖ

24

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ

ﻫﺎدي ﻟﻮﺋﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

25

ﺷﯿﻤﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﻬﻨﺪ

وﮐﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

26

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﺮوش

اﺣﻤﺪي ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

اﺳﻔﺮاﯾﻦ

27

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

اﺳﺪي ﻻري

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

28

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﯿﺎ

اﯾﺮان دوﺳﺖ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﻨﻨﺪج

29

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻣﻬﺮان

ﺟﺎﺑﺮي ﻧﮋاد ﻃﺴﻮج

اذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

30

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﭘﺪرام

ﺣﺎج اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

31

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﺳﺎﻋﺪ

ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺳﻨﻨﺪج

32

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﺎرا

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

33

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻄﯿﻪ

ﺣﻤﯿﺪي زاده

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻗﺰوﯾﻦ

34

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﯿﺪا

ﺧﺠﯿﺮ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

35

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻧﮕﺎر

رزاﻗﯽ

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

36

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻟﯿﻼ

رﺿﺎﺋﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان

ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ

37

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯽ

ﺷﯿﺨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

38

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﺴﺮي

ﻋﯿﺪي ﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

39

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

زﻫﺮا

ﻣﺮوي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

40

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

آرﯾﺎن

ﻣﻠﮑﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

41

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻟﻬﻪ

ﻧﻮروزي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

42

ﺷﯿﻤﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﯿﺪ ﺳﭙﻬﺮ

ﻧﯿﺮي ﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

15