مدال آوران المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

۱ مهر ۱۳۹۲|7297 بازدید

باشگاه دانش پژوهان جوان، در اطلاعیه ای اسامی برندگان مدال المپیادهای کشوری سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ را اعلام کرد. المپیادوس برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮری

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

۱

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

آرﻣﯿﻦ

ﺑﻬﻨﺎم ﻧﯿﺎ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

آرﯾﻦ

ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻠﯽ زاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

داﺋﯽ ﻧﺒﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

داﻧﺸﻮر آﻣﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۵

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

ذوﻋﻠﻢ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۶

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۷

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﯾﮕﺎﻧﻪ

ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۸

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺷﺎﯾﺎن

ﻏﻼﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۹

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ ﺧﺸﺎﯾﺎر

ﮔﺘﻤﯿﺮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۰

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

اﺣﺴﺎن

ﻣﺨﺘﺎرﯾﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۱

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﭘﺎﻧﺘﻪ آ

ﻧﺎدرﯾﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۲

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﻧﺠﻔﯿﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۳

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﺎﻣﺎن

ﻫﺎدﯾﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۱۴

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

رﺳﻮل

اﺧﻮان ﻣﻬﺪوی

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۱۵

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻧﻮﯾﺪ

اردﺷﯿﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۶

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﭘﺮﻫﺎم

اﯾﺮان دوﺳﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰی

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۱۷

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ

ﭘﻮﯾﺎ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۸

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﺗﻘﯽ ﺑﺨﺸﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۹

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۰

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﻬﺪی

داودی ﮐﺎﺧﮑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۱

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

روژﯾﻦ

رﺿﻮان ﺳﻨﮕﺴﺮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۲

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﺴﻦ

زارع ﺑﯿﺪﮐﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۳

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﮔﻠﻨﻮش

ﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۴

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﺻﯿﺎدی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۵

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻫﯿﺮاد

ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎه

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۶

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﻦ

ﻓﺘﺢ ﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۷

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

ﮐﺮﻣﯽ

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

۲۸

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

آﻧﯿﺘﺎ

ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۹

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﻮد

ﮐﯿﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۰

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﭘﻮرﯾﺎ

ﻣﺤﻤﺪی ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۱

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎم

ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺳﺎﻟﮑﺪه

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۲

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ

ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۳

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻫﻨﺮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۴

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﭙﯿﺪه

اژدری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۵

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﭙﻬﺮ

اﺳﻮدی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۶

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﺣﺴﺎن

اﯾﺮاﻧﺸﺎﻫﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۷

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﺎﻣﯿﺎر

ﺧﺴﺮوی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۸

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﺮدﯾﺎ

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۹

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

آرﯾﻦ

ﺻﺒﻮری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۰

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻇﻬﺮی

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺗﻬﺮان

ﺷﻬﺮ ری

۴۱

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺪ

ﻋﺒﺎس زاده ﺗﻮﺳﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۲

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﻋﺰت ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۳

رﯾﺎﺿﯽ

دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر

آران

ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎب

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان


 1. حسام
  ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ در ۱۷:۲۸ | #1

  @سیده زهرا
  معلم المپیاد که سوالا رو نمی دونه که بخواد هرکی معلم داشته باشه صد در صد قبول شه در ضمن پس اونایی که از شهرستان قبول شدن چه طوری بوده. اگر هم نمی دونی بدون المپ کاملا با برنامه مدارس تفاوت داره و نمی شه برای هر مدرسه تو هر جا معلم المپیاد بیاد. و من خیلی ها رو هم می شناسم که از شهرستان می آن تهران کلاس . کلاس ها هم توی تهران به خاطر این برگزار می شه که : ۱- در یکی از دانشگاه های تهران به دلیل امکانات باید برگزار بشه . ۲- به بیشتر شرکت کنندگان هم نزدیک باشه.
  در ضمن المپیاد خود کشی نداره . و باز هم می گم هر کی حقش باشه قبول می شه.

  نوشته شده
 2. سیده زهرا
  ۱۵ آبان ۱۳۹۲ در ۱۸:۳۵ | #2

  نگارجون درسته شما می تونی کتابها رو بخونی بعد با خیال راحت بری امتحان بدی ولی الان یکمی به وضعیت شهرستانها نگاه کن فقط ۵ نفر از شهرستانها هستن و فکر کنم اکثریت هم از سمپادن خب منم که الان تو شیرازم دانش آموز نمونه دولتی هم هستم.دارم تلاش می کنم فقط متکی به خودمم اون قدرا هم پول ندارم که بدم معلم های چند میلیونی.منتها تهرونیا شاید به اندازه ما خودکشی نکنن ولی نتیجه بهتری هم بگیرن …الانم واقعن دارم فک میکنم این چه وضعیتیه … بدبختی فقط تو المپیاد ریاضی این قدر تعداد شهرستانیا کمه…پس ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که واقعا تلاش کنیم و به خودمون اجازه ندیم روحیه مون ضعیف شه!به امید موفقیت همه شهرستانیای بامرام!!!! @نگار

  نوشته شده
 3. محمد امین
  ۲ آبان ۱۳۹۲ در ۱۰:۱۵ | #3

  من هم با خانم سیده زهرا موافقم
  واقعا اگر به لیست بالا خوب نگاه کنید ۹۰ درصدشون تهرانی اند(البته تعجبی هم نداره)مثلا پسر خاله خود من ۳ سال دبیرستان رو تو مدرسه مخصوص المپیادی ها درس می خوند که حدود ۱۸ میلیون هم هزینه کرد و اتفاقا در سال ۹۲ طلای المپیاد فیزیک رو کسب کرد.
  آیا واقعا همچین مدارسی تو شهرستانها داریم؟
  یا اصلا پدر و مادرامون اینقدر پول دارن که بدن؟
  تازه از اون ۹۰ درصد تهرانی که بگذریم سایرین هم از کلان شهرهای ایران اند و شما نمی تونین از شهرهای کوچیک اسمی پیدا کنید.

  نوشته شده
 4. نگار
  ۱۶ مهر ۱۳۹۲ در ۱۸:۵۲ | #4

  هرکی تلاش کنه به نتیجه ی مطلوب میرسه…چه با معلم چه بی معلم،چه با امکانات چه بی امکانات ..تمام سوالای مرحله دوم با کتابایی که هست،خیلی راحت خورد میشه…جای تاسف هم نداره

  @سیده زهرا

  نوشته شده
 5. سیده زهرا
  ۱۱ مهر ۱۳۹۲ در ۱۹:۵۱ | #5

  بروبابا … یعنی ماها که تهرونی نیستیم حقمون نیست؟؟
  واقعا جای تاسف داره!!!!!!!
  پس کووووووووووووو عدااااالت ؟
  شما هم بهتره درست قضاوت کنی حسام خان

  نوشته شده
 6. حسام
  ۵ مهر ۱۳۹۲ در ۱۸:۲۱ | #6
 7. سیده زهرا
  ۳ مهر ۱۳۹۲ در ۱۶:۳۹ | #7

  چرا همه تهرانی هستن؟خدایا … من الان فقط دارم می میرم از ناراحتی
  تکلیف ما غیر تهرونیا چیه ؟؟؟؟؟
  اه

  نوشته شده


× 1 = 9