مدال آوران المپیاد ریاضی سال 1392

4697 بازدید

باشگاه دانش پژوهان جوان، در اطلاعیه ای اسامی برندگان مدال المپیادهای کشوری سال تحصیلی 1392-1391 را اعلام کرد. المپیادوس برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد.

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮري

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

1

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

آرﻣﯿﻦ

ﺑﻬﻨﺎم ﻧﯿﺎ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

2

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

آرﯾﻦ

ﺣﺴﯿﻦ ﻗﻠﯽ زاده

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

3

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

داﺋﯽ ﻧﺒﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

4

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

داﻧﺸﻮر آﻣﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

5

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﻋﻠﯽ

ذوﻋﻠﻢ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

6

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﺳﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

7

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﯾﮕﺎﻧﻪ

ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

8

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺷﺎﯾﺎن

ﻏﻼﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

9

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ ﺧﺸﺎﯾﺎر

ﮔﺘﻤﯿﺮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

10

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

اﺣﺴﺎن

ﻣﺨﺘﺎرﯾﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

11

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﭘﺎﻧﺘﻪ آ

ﻧﺎدرﯾﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

12

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﻧﺠﻔﯿﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

13

رﯾﺎﺿﯽ

ﻃﻼ

ﺳﺎﻣﺎن

ﻫﺎدﯾﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

14

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

رﺳﻮل

اﺧﻮان ﻣﻬﺪوي

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي

ﻣﺸﻬﺪ

15

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻧﻮﯾﺪ

اردﺷﯿﺮ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

16

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﭘﺮﻫﺎم

اﯾﺮان دوﺳﺖ ﺗﺒﺮﯾﺰي

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

17

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ

ﭘﻮﯾﺎ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

18

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﺗﻘﯽ ﺑﺨﺸﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

19

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ

ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

20

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﻬﺪي

داودي ﮐﺎﺧﮑﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

21

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

روژﯾﻦ

رﺿﻮان ﺳﻨﮕﺴﺮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

22

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﺴﻦ

زارع ﺑﯿﺪﮐﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

23

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﮔﻠﻨﻮش

ﺷﺎه ﮐﺮﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

24

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻋﻠﯽ

ﺻﯿﺎدي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

25

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻫﯿﺮاد

ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎه

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

26

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﻦ

ﻓﺘﺢ ﭘﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

27

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ

ﮐﺮﻣﯽ

ﻓﺎرس

ﺷﯿﺮاز

28

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

آﻧﯿﺘﺎ

ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

29

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﻮد

ﮐﯿﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

30

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﭘﻮرﯾﺎ

ﻣﺤﻤﺪي ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

31

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎم

ﻧﯿﮏ ﭘﯽ ﺳﺎﻟﮑﺪه

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

32

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ

ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺎن

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

33

رﯾﺎﺿﯽ

ﻧﻘﺮه

ﻣﺤﻤﺪ

ﻫﻨﺮي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

34

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﭙﯿﺪه

اژدري

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

35

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﭙﻬﺮ

اﺳﻮدي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

36

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﺣﺴﺎن

اﯾﺮاﻧﺸﺎﻫﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

37

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﮐﺎﻣﯿﺎر

ﺧﺴﺮوي

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

38

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﺮدﯾﺎ

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪﻧﯿﺎ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

39

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

آرﯾﻦ

ﺻﺒﻮري

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

40

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ

ﻇﻬﺮي

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان

ﺷﻬﺮ ري

41

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

اﻣﯿﺪ

ﻋﺒﺎس زاده ﺗﻮﺳﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

42

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﻬﺮﯾﺎر

ﻋﺰت ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

43

رﯾﺎﺿﯽ

دﯾﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎر

آران

ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻨﺎب

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

9