مدال آوران المپیاد ادبی سال ۱۳۹۲

۱ مهر ۱۳۹۲|6268 بازدید

باشگاه دانش پژوهان اسامی برندگان مدال المپیاد کشوری ادبی سال ۱۳۹۲ را اعلام کرد. المپیادوس به این عزیزان تبریک می گوید!

ردﯾﻒ

ﻧﺎم اﻟﻤﭙﯿﺎد

ﻣﺪال ﮐﺸﻮری

ﻧﺎم

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

اﺳﺘﺎن

ﺷﻬﺮ

۱

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﺑﺮﻧﺎ

ﺑﺎﻃﻨﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﻧﯿﻤﺎ

ﺑﻬﺮاﻣﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﺳﻨﺎء

ﺛﻘﻔﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ

ﺟﻌﻔﺮی ﺧﺎﻧﻪ

ﯾﺰد

ﯾﺰد

۵

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﻣﻬﺪی

ﺣﺴﯿﻨﯽ

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

۶

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﻣﺘﯿﻦ

ﺣﯿﺪری

ﻣﺮﮐﺰی

اراک

۷

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﺛﻤﯿﻦ ﺳﺎدات

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۸

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﺳﺘﺎﯾﺶ

دﺷﺘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۹

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﺳﺎﻻری ﻣﻨﺶ

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

۱۰

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

زﯾﻨﺐ

ﺳﻬﯿﻠﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۱

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﻣﻬﺴﺎ

ﺻﺪﯾﻘﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۱۲

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

زﻫﺮه

ﻋﺒﺪاﻟﻬﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ آﺑﺎدی

ﮐﺮﻣﺎن

رﻓﺴﻨﺠﺎن

۱۳

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﺳﺎرا

ﻋﺒﺪﯾﺰدان

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۱۴

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد

ﻋﺴﮕﺮی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۵

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﻓﺮوزان

ﻣﻬﺮﭘﻮﯾﺎن

ﻣﺎزﻧﺪران

آﻣﻞ

۱۶

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﭘﺮﺳﺘﻮ

ﻧﻮری ﺣﻘﯿﻘﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۷

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

ﭘﺮﯾﺎ

ﻫﺎﺷﻤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۸

ادﺑﯿﺎت

ﻃﻼ

زﻫﺮا

ﻫﺪاﯾﺘﯽ ﻣﺘﯿﻦ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۱۹

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﺑﻬﻨﺎم

اﺧﮕﺮ

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

۲۰

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﻣﻬﮕﻞ

اﻋﺘﻀﺎدی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۱

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﻓﺎﻃﻤﻪ

اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﮐﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۲

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﻣﺎﺋﺪه

ﺑﻬﺎری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۳

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﻧﯿﮑﺎن

ﭘﻬﻠﻮان

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۴

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﻓﺮزاﻧﻪ

ﭘﯿﺸﺮو

اﻟﺒﺮز

ﮐﺮج

۲۵

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﺳﯿﺪه ﻣﯿﻨﺎ

ﺟﺰاﯾﺮی

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری

ﺷﻬﺮﮐﺮد

۲۶

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

زﻫﺮا

ﺧﻮب ﻧﮋاد

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۷

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﺻﺪﯾﻘﻪ

ذﺑﯿﺤﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۲۸

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

آرﯾﺎ

زواری اﺳﮑﻮﺋﯽ

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ

ﺗﺒﺮﯾﺰ

۲۹

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

اﻣﯿﺪ

ﺷﻤﺲ اﻟﻬﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۰

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﮐﺴﺮی

ﺷﯿﺎر ﺑﻬﺎدری

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۳۱

ادﺑﯿﺎت

ﻧﻘﺮه

ﺑﺮدﯾﺎ

ﻣﺨﺘﺎری

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۲

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﻋﻄﺎءاﻟﻪ

اﺣﻤﺪی

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۳

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﻘﺎﯾﻖ

اروﺟﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ﻣﺸﻬﺪ

۳۴

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﯾﮕﺎﻧﻪ اﻟﺴﺎدات

اﮐﺒﺮ ﭘﻮر ﻧﮕﺎری

ﮐﺮﻣﺎن

ﮐﺮﻣﺎن

۳۵

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﺑﯿﺘﺎ

اﻣﯿﺮی

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ

ﺷﺎﻫﯿﻦ دژ

۳۶

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

زﻫﺮا

رﺣﯿﻤﯿﺎن دﺳﺘﺠﺮدی

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۳۷

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

رﯾﺤﺎﻧﻪ

ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۳۸

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﻧﮕﺎر

ﻗﺪﯾﻤﯽ

زﻧﺠﺎن

زﻧﺠﺎن

۳۹

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﺳﻤﯿﺮا

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻧﻮﺟﻪ ده ﺳﺎدات

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۰

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

زﯾﻨﺐ

ﻣﺤﻤﺪی

ﻗﻢ

ﻗﻢ

۴۱

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﺷﯿﻼن

ﻧﺼﯿﺮزاده ﮐﻠﺠﺎﻫﯽ

ﺗﻬﺮان

ﺗﻬﺮان

۴۲

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

اﻟﻬﻪ

وﺟﺪاﻧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن

اﺻﻔﻬﺎن

۴۳

ادﺑﯿﺎت

ﺑﺮﻧﺰ

ﻓﺎﻃﻤﻪ

ﯾﺰداﻧﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ

ﺑﺠﻨﻮرد+ 2 = 4